Program

Program 2011 / 2015 

 

 

                    - et tverrpolitisk alternativ

                                          www.beiarnbygdeliste.com

 

Hvem  er vi og hva ønsker vi å få til?

                                                                                                                                                                                    

Beiarn Bygdeliste er ei tverrpolitisk liste bygd på en helhetlig bygdepolitikk og med kandidater som vil representere  hele kommunen. Denne perioden har vi hatt åtte representanter i kommunestyret.  

Frigg Ottar Os har vært ordfører i tolv år. Han har vært kommunens ansikt utad og har høstet stor anerkjennelse for sin politiske innsats og innsikt i Beiarn og regionen. Nå stiller vi med en ny toppkandidat. Gudbjørg Navjord har sagt ja til å representere Beiarn Bygdeliste i kommende periode. Hun har 12 års erfaring som daglig leder ved Beiarn Frivilligsentral, leder for Villmarksdagan og er godt kjent med forholdene i kommunen.

Beiarn kommune står overfor store utfordringer i neste kommunestyreperiode. Erfaringene fra de siste fire årene er at kommunepolitikk får stadig trangere kår, og at særlig markedskreftene får større innflytelse. Kommunens kostnader stiger mer enn inntektene, og stykkprisfinansieringa går ned med antall innbyggere. Vi ser også at staten unndrar seg ansvaret for utviklinga ved å overlate viktige beslutninger som berører vår velferd og utvikling til markedet. (eksempler: Posten, Statkraft ….. )

Beiarn kommunestyre må påvise og imøtegå denne utviklinga overfor statlige myndigheter, men samtidig møte den med nøkterne tiltak og ikke med slagord og urealistiske forslag.

Beiarn kommune må først og fremst ta ansvar for egne innbyggere: utføre lovpålagte oppgaver på en god måte og gi kommunens innbyggere et godt tjenestetilbud. Beiarns næringsliv kan alene ikke forsyne innbyggerne med alle tjenester som trengs. Beiarn Bygdeliste mener derfor at Beiarn kommune må stimulere lokalt næringsliv, og gjerne i samarbeid med frivillig sektor, til at flest mulige behov kan dekkes lokalt. Samspill med frivillig sektor er etter vår mening et viktig grep for å få et lite samfunn som Beiarn til å fungere best mulig. Det tredje prioriterte området er å investere i framtida. Vi må ikke bli så opptatt av situasjonen her og nå at vi glemmer å løfte blikket og se hvordan vi kan møte utfordringene som ligger foran oss.

Lovpålagte tjenester

Den viktigste oppgaven for kommunen er å forsyne innbyggerne med gode tjenester innen opplæring, omsorg, helse, kultur og teknisk sektor/næringsliv. Mange av disse tjenestene er lovpålagt og krever i tillegg til dyktige og motiverte mennesker, også godt materiell, gode kommunikasjoner og god organisering. Vår kommune har gode tjenester på de fleste områder, og vi gir honnør til våre ansatte på alle nivå for flott innsats.

 

 

 

●   Opprettholde barnehagetilbudene på Trones og Moldjord og videreføre gratis eller rimelig barnehage.
    
●   Videreutvikle SFO-tilbudet og legge til rette for et tilbud for de som trenger det gjennom utvikling av      Ferieklubben og Inn På Tunet-tiltak.

●   Bruke Den Kulturelle Skolesekken og andre ordninger aktivt.

●   Arbeide aktivt med forebyggende tiltak i forhold til Rusmiddelpolitisk handlings plan for barn og unge.

●   Rette søkelys på trafikksikkerhet med særlig vekt på myke trafikanter.

●   Utvikle og stimulere til bruk av det videregående skoletilbudet i bygda (LOSA).

●   Videreføre og utvide lærlingeordninga og lærekandidatordninga
.

●   Videreføre sommerjobbgarantien på min. 2 uker for ungdom fra 10.kl til ut videregående.

●   Opprettholde kvaliteten på opplæringa som vi har i grunnskolen i dag.

Kultur

Innen lovpålagte kulturelle oppgaver vil vi:

●   Bidra til vedlikehold av kirkens bygg i Beiarn.
●   Videreutvikle folkebiblioteket
●   Stimulere kulturvernarbeidet og støtte opp om privatpersoners innsats for bevaring av
      kulturminner, herunder bygningsvern
●   Utvikle kommunalt ungdomsarbeid.

 

 

 

 

 


Sektorene leverer gode tjenester og vi vil fortsette å:


●   Satse på sosial boligbygging.

●   Opprettholde en god eldreomsorg.

●   Videreutvikle Beiarn som Folkehelsekommune i samarbeid med kulturlivet og frivillig sektor.

●   Videreføre en god helsetjeneste og gode omsorgstilbud for bygdas innbyggere
     gjennom Samhandlingsreformen.

●   Bidra til økt sosial mestring gjennom aktiv bruk av bla. BeiarVekst AS og Holmen Aktivitetssenter.

 


 


I tillegg til overordna planlegging av arealbruken, sørge for vann og renovasjon, samferdsel, brann og ulykkesvern vil vi:

●   Søke samarbeid med boligbyggelag og andre utbyggere for å bygge utleieboliger.

●   Gjennomføre stedsutviklingstiltak.

●   Kreve nye arbeidsplasser i interkommunale samarbeidsordninger lokalisert til
     Beiarn.

●   Videreføre kommunal brøyting av private veier.

●   Fortsette arbeidet med opprusting av kommunale veier og sørge for best mulig
      vedlikehold.

●   Få laget kart over det kommunale vannledningsnettet og gjennomføre nødvendig
      opprusting og vedlikehold.

●   Gi økonomisk støtte til beboere som går sammen om felles utbygging av vannforsyning.

● Ta   kulturhistoriske hensyn ved kommuneplanlegginga.

 

 

 

 

 

Næringslivet er den viktigste faktoren for bosetning og således bevaring av viktige samfunnsinstitusjoner. Beiarn kommune har begrensete virkemidler til å påvirke næringsutviklinga. Aller viktigst er å kunne tilby gode tjenester for barn og unge voksne, som barnehage, skole og boligtilbud. Dernest må kommunen bruke alle tilgjengelige virkemidler til å pleie eksisterende næringsliv og legge til rette for nyetableringer og nye arbeidsplasser – særlig på områder der Beiarn har naturlige forutsetninger.

 

Næringsliv generelt

Kommunen skal ivareta eksisterende næringsliv i samarbeid med Sjøfossen Næringsutvikling, Beiarn Næringsforum, lokalt næringsliv og interesserte enkeltpersoner

 

Dette vil vi gjøre ved å:

●   Gå inn for et treårig tilflytterprosjekt.

●   Fortsatt styre utviklingen av småkraftverk og gå i aktiv dialog med
     utbyggerne for å ivareta bygdas interesser.

●   Arbeide bevisst for å trekke etablerte bedrifter til Beiarn kommune

●   Videreføre tilskudd til boligbygging

●   Legge til rette for spredt boligbygging

●   Fortsette arbeidet med å få Fjordveien prioritert i Nasjonal Transportplan

●   Bruke SNU mer aktivt i næringsutviklinga i Beiarn.

●   Bidra til å realisere fibertilgang for næringslivet og folk flest i kommunen.

●   Søke om å få status som Nasjonalparkkommune og satse på lokal verdiskaping
     gjennom grønt reiseliv, naturbasert turisme og økoturisme.

●   Profilere Beiarelva som nasjonalt laksevassdrag og attraktivt rekreasjonsområde
     for sportsfiskere.

●   Samarbeide med Samarbeidsordninga for Beiarelva om bærekraftig forvaltning av villaks og sjøørret og      sikre gode gyte- og oppvekstvilkår. Utrede videre om det er formålstjenelig å restaurere/bygge ny
     laksetrapp i Hauførsen.

●   Støtte utvikling av vinterturisme gjennom aktivt samarbeid med grunneierne i aktuelle områder, herunder       Beiarn Arena i en tilpasset målestokk.

 

 

 

 

 

Vi vil arbeide for:

Beiarn har alltid vært ei sterk landbruksbygd med et flott og levende kulturlandskap. Landbruket har også vært den bærende grunnpilaren for bosetning i bygda. Produksjon av melk, kjøtt og skog utnytter naturressursene og bidrar sterkt til verdiskaping. Jord- og skogbruk er viktig som næring, for bosetting og som kultur- og tradisjonsbærer.


●   Et livskraftig og levedyktig landbruk i et levende kulturlandskap.

●   Opprettholde et faglig sterkt landbrukskontor.

●   Å lette adgangen til å fradele overflødige hus på jordbrukseiendommer/nedlagte
     gårdsbruk.

●   Å bevare dyrka mark til jordbruksformål og unngå i størst mulig grad at større
     jord- og skogseien-dommer blir omdisponert til fritidseiendommer.

●   Å stimulere til at melkekvoter blir i kommunen.

●   Økt avvirkning i skogen etter standarder for et bærekraftig norsk skogbruk.

●   En balansert rovdyrforvaltning og videreføring av arbeidet med lokal samordningav kvotejakt på
     gaupe og lisensjakt på jerv.

●   Fortsatt medlemskap i Utkantkommunenes Sammenslutning (USS).

●   Å sette i verk tiltak for å øke avskytinga av elg for å redusere trafikk- og beiteskader.

●   Å lage en kommunedelplan for landbruk med en handlingsdel som rulleres.

●   Bidra til kortreist mat.

●   Styrke lokalt eierskap til jord.

●   Restriktiv lokal forvaltning av motorisert ferdsel i utmark.

 

 

 

 

 

 

 

Et velfungerende samfunn trenger mer enn kommunale tjenester. Det er viktig med et velfungerende næringsliv, trivsel og gode sosiale forhold mellom mennesker. I Beiarn er det kommunen og frivillig innsats i lag og foreninger som er de viktigste aktørene for å skape det gode liv. Vi vil at Beiarn kommune skal bli enda mer oppmerksom på verdiene som skapes i frivillig sektor og støtte målbevisst opp om dem. Det betyr ikke bare økonomiske bidrag, men alle tiltak som kan sette frivillig sektor i stand til å gi oss enda bedre trivsel og fruktbare utfordringer.

Beiarn Bygdeliste vil invitere frivillig sektor til samarbeid om utviklingsorienterte oppgaver som kan gi bedre tjenestetilbud, skape økt identitetsfølelse og bidra til god omdømmebygging.

Dette kan vi bidra til ved å:

●   Lytte til, stimulere og gi støtte til det frivillige kulturliv og til organisasjoners bidrag til samfunnsnyttig      virksomhet.

●   Utarbeide en frivillighetsmelding for Beiarn kommune.

●   Lytte til ungdommenes aktivitetsønsker, gi tilbud om sosiale møteplasser og
     stimulere til egenproduserte fritidstilbud.

●   Utvikle kulturskolen og gi et allsidig tilbud innen ulike uttrykksformer.

●  Stimulere til videre opplæring, produksjon, formidling og omsetning av lokale
     kulturprodukter.

●   Videreføre The Groove Valley og skape og utnytte positive ringvirkninger av
      jazzcampen og andre møter mellom profesjonelle og amatører til varig skapende kulturaktivitet.

●   Legge til rette for FYSAK-tilbud tilpasset ulike brukergrupper.

●   Utvikle samarbeidet med Nordlandsmuseet.

●   Videreføre og utvikle Beiarstipendet.

Investere i framtida

 

 Beiarn bygdeliste mener det også er en viktig kommunal oppgave å “investere i framtida”. Vi må ikke bli så opptatt av situasjonen her og nå at vi glemmer å løfte blikket og se hvordan vi kan møte utfordringene som ligger foran oss og bevare Beiarn som et livskraftig samfunn med motiverte innbyggere.

Det vil vi gjøre ved å:

●   Arbeide aktivt for å øke folketallet i Beiarn ved å legge til rette for næringsutvikling og nye
     arbeidsplasser

●   Stimulere til større politisk engasjement hos innbyggerne og til høyere demokra tisk aktivitet.
      Forsterke Beiarn som et ”medgangssamfunn”.

●   Oppmuntre til mer profesjonell utnytting av fisket i Beiarelva og nærheten til Saltfjellet-Svartisen      nasjonalpark.

●   Bidra til en balansert og styrt utnytting av bygdas naturressurser til beste for bygdas befolkning og      næringsliv.

●   Stimulere beiarungdom til å utdanne seg godt og komme tilbake til bygda etter endt utdanning.

●   Å gjøre landbruksnæringa robust til å møte framtida ved bl.a. å opprettholde produksjonsnivået
    på kjøtt og melk som i dag eller høyere.

●   Være godt forberedt ved en eventuell framtidig kommunesammenslåing.
     Vurdere eiendomsskatten årlig, men opprettholde den så lenge det er nødvendig for å kunne gi
     bygdas befolkning de tilbud og tjenester vi har i dag. Dette bidrar til å opprettholde den
     ungdommelige arbeidskraften.

 

 

 

Vi har vært med på å gjøre følgende vedtak i løpet av de siste fire årene.

Vi nevner:

●   Plan for småkraftverk i Beiarn
●   Innføring av eiendomskatt
●   Stedsutviklingsprosjekt på Moldjord og Storjord
●   Mobildekning i Øvre Tollådal
●   Fiberløsning til alle telefonsentralene i Beiarn
●   Etablering av Newtonrom i Beiarn
●   Utvidelse av Holmen boligfelt
●   Finansiering av forprosjekt Arena Beiarn
●   SNU har blitt styrket med flere ansatte og større driftskapital
●   Det er blitt gitt tilskudd/lån og tilført eierkapital til viktige deler av næringslivet
●   Støtte til kvotekjøp og fullfinansiering innen landbruket
●   Videreføring av gratis barnehage
●   Kultursamarbeidet i Salten videreføres som permanent ordning
●   Videreføring av Jazzcampen og Villmarkscampen for ungdom
●   Utarbeidelse av Rusmiddelpolitisk Handlingsplan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        - et tverrpolitisk alternativ

                www.beiarnbygdeliste.com

Etterord

Våre representanter i kommunestyret har et stort ansvar og står overfor flere utfordringer. Skal de lykkes i sitt arbeid og oppnå gode resultater, trenger de gode medspillere og aktive pådrivere.

Beiarn Bygdeliste ble stiftet for tolv år siden og har en godt fungerende organisasjon med vekt på medbestemmelse. Styret i valgåret har denne sammensetningen: Leder: Ann Rigmor Hakstad Navjord, Styremedlemmer: Tone Helbostad, Frank Einar Vilhelm sen, Anne Rita Nybostad og Gudbjørg Navjord. Frigg-Ottar Os og Marit Trones har vært vara.

 

Vi oppfordrer deg til bli medlem. På den måten kan du være med på å påvirke og utforme politikken og være støttespiller for kommunestyrerepresentantene og de som har tillitsverv i organisasjonene.

Vi vil også oppfordre det til å ta direkte kontakt med kommunestyrerepresentantene våre, komme med innspill og gi dem konkrete utfordringer. Særlig gjelder dette dere som er førstegangsvelgere og andre unge som kan gi viktige innspill til vår ungdoms- og familiepolitikk.

       Bruk stemmeretten - Stem Beiarn Bygdeliste

                            Godt valg!


 

 

 

 

 

1.      Gudbjørg Haukdal Navjord
2.      Anne Rita Nybostad
3.      Jan Bernhart Laukslett
4.      Janne Berntsen
5.      Frank Einar Vilhelmsen
6.      Tone Kristin Helbostad
7.      Marius Christensen Aspmo
8.      Inge Nikolai Strand
9.      Tove Laila Helene Pettersen
10.    Bror Even Hemminghytt
11.    Tina Beate Karlsen
12.    Trond Håkon Steen
13.    Ida-Susann Frantzen
14.    Lene Breivik
15.    Julie Birgitte Kristensen
16.    Jann Andreas Johannessen
17.    Marte Nyvold Larsen
18.    Gunnar Storhaug
19.    Asle Peder Solbakk
20.    Marit Trones

Link til programmet for 2007/2011                           PDF-utgave av program 2011/2015

Nyheter

 

april 11, 2016

Årsmøte på Klokkergården kl. 20.00

Link til innkalling


juni 30, 2015

Programbrosjyre til kommunevalget 2015

 

mars 19, 2015

Nominasjons- og årsmøte på kroa på
Storjord torsdag 19. mars kl. 19.00

Link til innkalling

 

oktober 15, 2014

Medlemsmøte på Frivilligsentralen
onsdag 15. oktober kl. 19.00
Tema: Forberedelser til kommunevalget 2015.
Link til innkalling

mars 10, 2014

Årsmøte på Beiarn Kro og Hotell kl. 19.00
Tema: Beiarns framtid. Servering.
Link til innkalling


oktober 02, 2013

Medlemsmøte på kommunehuset kl 19.00

 

mars 07, 2013

Årsmøte på Beiarn Kro og Hotell kl. 20.00
Tema: Bosetting av flyktninger.
Servering.

 

DESEMBER 03, 2012

Medlemsmøte på Frivilligsentralen kl. 20.00
Link til rådmannens budsjettforslag

juni 22, 2012

Sosialt treff i Høla hos Frigg Ottar kl. 19.30
Alle medlemmer med partnere ønskes
velkommen. Mat (til grilling) og drikke tas med
av deltakerne. Kaffe og snacks handles inn.

juni 18, 2012

Medlemsmøte på Frivilligsentralen kl 19.00
Sak: Økonomiplanen
Enkel servering.

 

april 23, 2012

Medlemsmøte på Frivilligsentralen kl. 19.00
Tema: Økonomiplan 2012-2016.
Alle medlemmer oppfordres til å møte.

 

mars 19, 2012

Årsmøte på Frivilligsentralen kl. 19.00
Servering

 

desember 07, 2011

Medlemsmøte på Frivilligsentralen kl. 19.00
Tema: Budsjett 2012 og økonomiplan

oktober 03, 2011

Medlemsmøte kl. 20.00 på kommunehuset.
Tema er godkjenning av samarbeidsavtalen
med Senterpartiet og konstituering av
kommunestyret.

 

september 10, 2011

Stands på Moldjord, Storjord og Tollå fra kl. 10.00

 

september 3, 2011

Stand på Tollå fra kl. 10.00

 

september 2, 2011

Stand på Moldjord fra kl. 14.00

AUGUST 27, 2011

Stand på Storjord fra kl. 10.00
Servering av nykokt kaffe og sjokoladekake

AUGUST 22, 2011

Medlemsmøte på Beiarn frivilligsentral mandag 22. august kl. 20.00. Tema: Valgkampen.   Les Mer »

 

Kontakt

Beiarn bygdeliste
8110 Moldjord
E-post: gudna@online.no

Tel : Leder 41408559
Tel : Kasserer 958 32388


Vil du bli medlem?

Sett inn 150 kr på kto 4509 13 39262,
og send oss gjerne en mail også sånn at vi får epost-adressen din.