Varaordførerens hjørne

MIN JOBB SOM VARAORDFØRER.


Jeg er valgt inn i følgende råd/styrer:


 • Rådet for Nordlandsmuseet

www.nordlandsmuseet.no

Rådet består av en representant fra hver av de kommunene som bidrar til stiftelsens drift samt en representant fra Salten Regionråd. De møtes en gang i året for å velge 4 medlemmer til styret for stiftelsen og revisor. I tillegg blir rådet orientert om årsmelding, regnskap og museumsplan.

I 2012 er det Sulitjelma besøksgruve som skal være museets hovedfokus. Det er ingen planer for nye anlegg i Beiarn, men det tas sikte på å sette opp stabburet som er reparert i tillegg til ordinære vedlikeholdsoppgaver og kunstutstilling.

 

 

 

 

 

(Bilde fra taket av Hamsundsenteret fra siste rådsmøte, 24.mai 2012. Den nye rådslederen, Roger Granberg fra Gildeskål til høyre.)

 

I 2014 er det formidlingsarbeidet og Grunnlovsjubileet som skal være prioritet.

Rådsmøtet i 2014 var på Rognan 11.06.14

 

Rådsmøtet i 2015 var på Ørnes 03.06.15


 • Styret for Midtre Nordland Nasjonalparkstyre.

www.nasjonalparkstyre.no

Her er jeg også vara til arbeidsutvalget for styret og valgt inn som representant for arbeidsutvalget for revisjon for forskrifter/verneform og verneplanutredning utvidelse av Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark.

Foruten behandling av dispensasjonssaker for motorferdsel og bygging m.m. arbeider styret med en utvidelse av Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark, revisjon av forskrifter og forvaltningsplan. Høringsfristen er 1.okt. 2012.

Styret arbeider også med et verdiskapingsprosjekt i samarbeid med Nordlandsforskning; i første omgang en situasjonsanalyse for å kartlegge dagens bruk av verneområdene. Målet er å utvikle en besøksstrategi for et eller flere av verneområdene. Nasjonalparkstyret ønkser å presentere seg for kommunestyrene i medlemskommunene høsten 2012 og etter planen skal de komme til Beiarn 13.nov.

 

 

 

 

 


(Bilde fra Befaringstur i Sjunkhatten Nasjonalpark, 29.mai 2012. Hanne Etnestad, nasjonalparkforvalter og Siw Moslett, styreleder)

 

 

 

 

 

 

 

Styret på befaring på fjellgården Bredek 23.
september 2013 

 


 • Befaringstur i Rago Nasjonalpark
  26.06.2014 

 
 • Studietur til Lomsdal Visten og Børgefjell
  Nasjonalpark med tema verdiskaping i
  i tilknytning til nasjonalparker 20-22.10.14

 

Det ble avholdt høringsmøte om revisjon og utvidelse av Saltfjellet-Svartisen Nasjonalpark på Beiarværingen
30. sept. kl. 18.00

 

Jarbru Fjellgard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Midtre Nordland Nasjonalparkstyre på befaring i Gåsvatnan Landskapsvernområde , Jarbru Fjellgård 15.06.15

 

Gasvatnan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Befaringstur i Lahku Nasjonalpark 26.08.15

 

 

 • Leder for kommunekomiteen for TV-aksjonen


 


I 2012 var det Amnesty International som fikk pengene fra aksjonen søndag, 21.okt.

http://www.amnesty.no/om-amnesty/hva-jobber-vi-med/fokusområder/tv-aksjonen-2012-0

 

I 2013 var det Nasjonalforeningen for Folkehelsen som fikk pengene fra aksjonen søndag 20. oktober

http://www.nasjonalforeningen.no/no/Demens/

 

I 2014 var det Kirkens Nødhjelp som fikk pengene til "Vann forandrer Alt"-aksjonen søndag 19.10.14

http://www.blimed.no

 

I 2015 var det Regnskogfondet som fikk pengene til "Vi skal redde regnskogen" søndag 18.oktober.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 • Kirkelig Fellesråd

http://www.kirken.beiarn.no/Hjem/Fellesrådx/tabid/6608/Default.aspx

Beiarn Kirkelige Fellesråd har ansvar for å lage årsbudsjett og økonomiplan med prioriterte oppgaver. De har også ansvar for bygging, drift og vedlikehold av kirker, gravplasser og kirkeinventar.

 

 

 

 

 

 


(Bilde av møte og befaring i Høyforsmoen Kapell, 20.mars)


 

 


 • Styringsgruppa for Tilflytterprosjektet

http://www.facebook.com/groups/174405092660817/

http://www.facebook.com/pages/Beiarn-kommune/302997166424615

Styringsgruppa består av Monika Sande, Håkon Sæther og Gudbjørg H. Navjord. Vi skal arbeide med tiltak som skal fremme økt tilflytting til Beiarn; bl.a. søke eksterne midler til et hovedprosjekt. Vi har opprettet ei egen facebookside for utflytta beiarværinger og ei for Beiarn Kommune. Det er opprettet ei egen ”Faddergruppe” som skal se på hvordan nye tilflyttere blir tatt i mot og integrert i bygda.

 

 

 

 

 

 

 


(Bilde fra Tilflytterkafe på Kroa, 17.02.12)


Jeg er også med i Kommunestyret, Formannskapet og Administrasjonsutvalget.

I tillegg er jeg med i Kraftutvalget og har fungert som leder i forhandlingsutvalget til ordføreren trådte ut av styret i Sjøfossen Energi AS.Jeg har vært med på følgende konferanser/møter:

 


 • LUK (Lokalt utviklingsarbeid i kommunene) 22.-23.mai 2012

Formålet er at Nordland Fylkeskommune og kommunene i Nordland skal samarbeide bedre om plan- og utviklingsoppgaver for å få attraktive lokalsamfunn som folk vil bo i, besøke og trives.

http://www.regjeringen.no/nn/dep/krd/prosjekter/lokalsamfunnsutvikling/aktorar/Fylkeskommunar
/nordland.html?id=608150


 • LVK ( Landssammenslutninga av Vasskraftkommuner) 23.-24.febr. 2012,
  27-28. mars 2014

 • 16. februar 2015 i Bodø
 • Landsmøtet 20.-21. august 2015 i Kristiansand

http://www.lundogco.no/lvk/ • USS (Utmarkskommunenes Sammenslutning) 19.-20.april 2012

 • og 11.-12. april 2013
  24-25. april 2014

 • 9.-10 april 2015

http://www.lundogco.no/uss

 

Salten Brann

I 2014 ble jeg valgt inn i styret i Salten Brann

http://www.saltenbranniks.no 

Takk for tilliten.

   
           


I

Takk for tilliten.Beiarn Bygdeliste fikk 167 stemmer av i alt 707 stemmer (23,6%) ved valget 12.sept.

Det ga oss 4 representanter i kommunestyret og etter forhandlinger med Beiarn SP fikk vi til en avtale som sikret Monika Sande som ny ordfører. I avtalen går det fram at vi skal prøve så langt det er mulig å komme til enighet i sakene som kommer opp, men alle representantene står fritt til å stemme etter sin egen overbevisning.

Det er fortsatt vår ambisjon å ha et åpent og inkluderende styre og arbeide for et konstruktivt og godt samarbeid med begge de andre partiene i kommunestyret og de andre politiske organene.

Våre valgte kommunestyrerepresentanter trenger gode og aktive støttespillere og pådrivere dersom de skal kunne skjøtte sine verv på en god måte. Derfor oppfordrer vi deg til å bli medlem i Bygdelista, eller på annen måte bidra med hjelp og støtte til våre folkevalgte.

Den nye kommunestyregruppa ser slik ut:

Representanter:

Gudbjørg H. Navjord, Anne Rita Nybostad, Bror Hemminghytt og Tone Kristin Helbostad.

Vararepresentanter:

Jan Laukslett, Frank Einar Vilhelmsen, Inge Strand, Trond Steen, Janne Berntsen, Marius Christensen Aspmo og Julie Kristensen.

 

På vegne av alle: Takk for tilliten!


 

 

.

Nyheter

 

april 11, 2016

Årsmøte på Klokkergården kl. 20.00

Link til innkalling


juni 30, 2015

Programbrosjyre til kommunevalget 2015

 

mars 19, 2015

Nominasjons- og årsmøte på kroa på
Storjord torsdag 19. mars kl. 19.00

Link til innkalling

 

oktober 15, 2014

Medlemsmøte på Frivilligsentralen
onsdag 15. oktober kl. 19.00
Tema: Forberedelser til kommunevalget 2015.
Link til innkalling

mars 10, 2014

Årsmøte på Beiarn Kro og Hotell kl. 19.00
Tema: Beiarns framtid. Servering.
Link til innkalling

 

oktober 02, 2013

Medlemsmøte på kommunehuset kl.19.00

 

mars 07, 2013

Årsmøte på Beiarn Kro og Hotell kl. 20.00
Tema: Bosetting av flyktninger.
Servering.

 

DESEMBER 03, 2012

Medlemsmøte på Frivilligsentralen kl. 20.00
Link til rådmannens budsjettforslag

 

juni 22, 2012

Sosialt treff i Høla hos Frigg Ottar kl. 19.30
Alle medlemmer med partnere ønskes
velkommen. Mat (til grilling) og drikke tas med
av deltakerne. Kaffe og snacks handles inn.

juni 18, 2012

Medlemsmøte på Frivilligsentralen kl 19.00
Sak: Økonomiplanen
Enkel servering.

 

april 23, 2012

Medlemsmøte på Frivilligsentralen kl. 19.00
Tema: Økonomiplan 2012-2016.
Alle medlemmer oppfordres til å møte.

 

mars 19, 2012

Årsmøte på Frivilligsentralen kl. 19.00
Servering

desember 07, 2011

Medlemsmøte på Frivilligsentralen kl. 19.00
Tema: Budsjett 2012 og økonomiplan

 

oktober 03, 2011

Medlemsmøte kl. 20.00 på kommunehuset.
Tema er godkjenning av samarbeidsavtalen
med Senterpartiet og konstituering av
kommunestyret.

 

september 10, 2011

Stands på Moldjord, Storjord og Tollå fra kl. 10.00

 

september 3, 2011

Stand på Tollå fra kl. 10.00

 

september 2, 2011

Stand på Moldjord fra kl. 14.00

 

AUGUST 27, 2011

Stand på Storjord fra kl. 10.00
Servering av nykokt kaffe og sjokoladekake.

AUGUST 22, 2011

Medlemsmøte på Beiarn frivilligsentral mandag 22. august kl. 20.00.  Tema: Valgkampen   Les Mer »

 

Kontakt

Beiarn bygdeliste
8110 Moldjord
E-post: gudna@online.no

Tel : Leder 41408559
Tel : Kasserer 958 32388


Vil du bli medlem?

Sett inn 150 kr på kto 4509 13 39262,
og send oss gjerne en mail også sånn at vi får epost-adressen din.